பள்ளிக் கல்வித்துறையில் பாட வாரியாக நியமனம் பெற்ற முதுகலை ஆசிரியர்களின் எண்ணிக்கை

தமிழ் : 360

ஆங்கிலம் : 354

கணிதம்: 242

இயற்பியல் : 182

வேதியியல்: 262

தாவரவியல்: 165

விலங்கியல் : 184

வணிகவியல்: 584

பொருளியல் : 428

கணினி அறிவியல்: 55

புவியியல்: 21

வரலாறு : 138

மனையியல்: 3

அரசியல் அறிவியல் : 3

உடற்கல்வி இயக்குனர்: 63

மொத்தம் : 3044 (பேக்லாக் காலியிடங்கள்: 195 + தற்போதைய காலியிடங்கள்: 2849)

Leave a Comment