10 ஆம் வகுப்பு – அறிவியல் பொதுத்தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள்   2022 

அறிவியல் வகுப்பு : 10   மதிப்பெண்கள் – 75                                                                                                                                                                                                                                              …

Read more