மருத்துவ விடுப்பு எடுக்கும்போது முன் இணைப்பு மற்றும் பின்இணைப்பு (Prefix, Suffix) இரண்டையும் ஒரே நேரத்தில் பயன்படுத்தலாம். (1995)

மருத்துவச் சான்றிதழின் அடிப்படையில் ஈட்டா விடுப்பு (மருத்துவ விடுப்பு) எடுக்கும்போது முன் இணைப்பு மற்றும் பின்இணைப்பு (Prefix, Suffix) இரண்டையும் ஒரே நேரத்தில் பயன்படுத்தலாம் என்ற அரசுக் கடிதம் – வெளியிடப்பட்ட ஆண்டு 1995!

     ML ஐப் பொறுத்தவரை, மருத்துவ விடுப்பு என்பது மருத்துவரால் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து. முன் இணைப்பு மற்றும் பின்இணைப்புக்கு எந்த அனுமதியும் தேவையில்லை. திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை மருத்துவ விடுப்பு எடுத்தால், அது 5 நாட்கள் மட்டுமே மருத்துவ விடுப்பு. மருத்துவ உடற்தகுதிக்கு மறுநாள் பள்ளி விடுமுறை என்றால், அடுத்த வேலை நாளில் பணியில் சேரலாம்.

Leave a Comment