6- ஆம் வகுப்பு – தமிழ் – பாடக்குறிப்பு – ஜுலை ,இரண்டாவது வாரம் (11.07.22  முதல்  15.07.22 வரை ) 

6- ஆம் வகுப்பு – தமிழ் – பாடக்குறிப்பு – ஜுலை ,இரண்டாவது வாரம் (11.07.22  முதல்  15.07.22 வரை ) 

தலைப்பு : தமிழ் எழுத்துகளின் வகை தொகை

பாடத்தின் தன்மை :

 • தமிழில் உள்ள எழுத்துகளின் வகை தொகை பற்றிய பல்வேறு செய்திகளை விளக்குவதால், மரக்கிளை வகையைச் சார்ந்தது.

கற்கும் முறை :

 • எழுத்துகளின் வகை தொகை கருத்துகளைக் குழுவாக்கப் படித்து, அறிந்து மாணவர்கள், குழுவாகக் கற்றல்,

துணைக் கருவிகள் :

 • வரைபடம்
 • மின்னட்டைகள்
 • பொருத்தட்டை

பாட அறிமுகம் :

 • எழுத்து என்றால் என்ன ? என்ற வினாவினை மாணாக்கர்களிடம் கேட்டு, அவ்விடைகளின் வழியே பாட அறிமுகம் செய்தல்.

வாசித்தல் :

 • ஆசிரியர் வாசித்துக் காட்ட மாணாக்கர்கள் தனித் தனியே வாசித்தல் மேற்கொள்ளுதல்,

கற்றல் திறன்கள் :

 • புதிய சொற்களை அடிக்கோடிடல்
 • அகராதி கொண்டு பொருள் அறிந்து எழுதுதல்
 • சான்றுகள் அறிதல்

மனவரைபடம் :

தொகுத்தல் :

 • உயிர் எழுத்து – 12
 • மெயயெழுத்து – 18
 • உயிர்மெய் – 216
 • ஆய்த எழுத்து – 1
 • மொத்தம் – 247 கண்ணிமைக்கும் நேரமும் இயல்பாக கைநொடிக்கும் நேரமும் மாத்திரை எனப்படும்.

வழங்குதல் :

 • மனவரைபடக் கருத்துகளை குழுவினில் வழங்கி , ஒட்டு மொத்த தொகுத்தல் செய்தல்.

வலுவூட்டல்  :

 • மடிகணினி மூலம் இலக்கணச் சிறப்புகளைப் பாடலாகக் காட்டி, பாடத்தை வலுவூட்டுதல்.

மதிப்பீடு :

 • மாணாக்கர் திறன் அறிய எளிமையான சில வினாக்கள் கேட்டல். வினாக்கள்:
 • உயிரெழுத்துகள் யாவை?
 • உயிர்மெய் எழுத்து மொத்தம் எத்தனை?
 • மாத்திரை என்றால் என்ன?

குறைதீர் கற்பித்தல் :

 • மெல்ல அரும்பும் மாணாக்கர்களுக்குத் தமிழ் எழுத்துகளின் வகைகளை மீண்டும் கற்பித்துத் தனியே பயிற்சி அளித்தல்.

எழுதுதல் :

 • சொல்வதை எழுதுதல், பாடநூல் மதிப்பீட்டு வினாக்கள் எழுதுதல்,

கற்றல் விளைவுகள் :

 • தமிழ் எழுத்துகளின் வகைகளை மாணவர்கள் அறிந்துகொண்டனர்.

தொடர்பணி :

 • உயிர்மெய் எழுத்துகளின் பட்டியலை எழுதி வரச் சொல்லுதல்,

Leave a Comment