7 – ஆம் வகுப்பு – தமிழ்- பாடக்குறிப்பு – ஜுலை இரண்டாவது வாரம் (11.07.22  முதல்  15.07.22 வரை ) 

7 – ஆம் வகுப்பு – தமிழ் –  பாடக்குறிப்பு – ஜுலை இரண்டாவது வாரம் (11.07.22  முதல்  15.07.22 வரை ) 

தலைப்பு :

 • குற்றியலுகரம், குற்றியலிகரம்

பாடத்தின் தன்மை :

 • குற்றியலுகரம் , குற்றியலிகரம் பற்றிய பல்வேறு செய்திகளை விளக்குவதால், மரக்கிளை வகையைச் சார்ந்தது.

கற்கும் முறை :

 • குற்றியலுகரம் , குற்றியலிகரம் கருத்துகளைக் குழுவாகப் படித்து, அறிந்து மாணவர்கள், குழுவாகக் கற்றல்.

துணைக் கருவிகள் :

 • வரைபடம்
 • மின்னட்டைகள்
 • பொருத்தட்டை

பாட அறிமுகம் :

 • சார்பு எழுத்து வகைகள் யாவை? என்ற வினாவினை மாணாக்கர்களிடம் கேட்டு , அவ்விடைகளின் வழியே பாட அறிமுகம் செய்தல்.

வாசித்தல் :

 • ஆசிரியர் வாசித்துக் காட்ட மாணாக்கர்கள் தனித் தனியே வாசித்தல் மேற்கொள்ளுதல்.

கற்றல் திறன்கள் :

 • புதிய சொற்களை அடிக்கோடிடல்
 • அகராதி கொண்டு பொருள் அறிந்து எழுதுதல்
 • சான்றுகள் அறிதல்

மனவரைபடம் :

தொகுத்தல் :

 • தனக்குரிய ஓசையில் குறைந்து ஒலிக்கும் உகரம் குற்றியலுகரம் ஆகும். முழுமையாக ஒரு மாத்திரை அளவில் ஒலிக்காமல் அரைமாத்திரை அளவாகக் குறைந்து ஒலிக்கும் இகரம் குற்றியலிகரம் எனப்படும். குற்றியலுகரம் ஆறு வகைப்படும்:
 • நெடில் தொடர் குற்றியலுகரம்
 • ஆய்தத் தொடர் குற்றியலுகரம்
 • உயிர்த் தொடர் குற்றியலுகரம்
 • வன்தொடர் குற்றியலுகரம்
 • மென் தொடர் குற்றியலுகரம்
 • இடைத் தொடர் குற்றியலுகரம்

வழங்குதல் :

 • மனவரைபடக் கருத்துகளை குழுவினில் வழங்கி , ஒட்டு மொத்த தொகுத்தல் செய்தல்.

வலுவூட்டல் :

 • மடிகணினி மூலம் இலக்கணச் சிறப்புகளைப் பாடலாகக் காட்டி , பாடத்தை வலுவூட்டுதல்.

மதிப்பீடு :

 • மாணாக்கர் திறன் அறிய எளிமையான சில வினாக்கள் கேட்டல். வினாக்கள்:
 • சார்பெழுத்துகள் யாவை?
 • குற்றியலுகரம் எத்தனை வகைப்படும்?
 • குற்றியலிகரம் என்றால் என்ன?

குறைதீர் கற்பித்தல் :

 • மெல்ல அரும்பும் மாணாக்கர்களுக்குத் தமிழ் குற்றியலுகர வகைகளை மீண்டும் கற்பித்துத் தனியே பயிற்சி அளித்தல்,

எழுதுதல் :

 • சொல்வதை எழுதுதல் ,
 • பாடநூல் மதிப்பீட்டு வினாக்கள் எழுதுதல்,

கற்றல் விளைவுகள் :

 • குற்றியலிகர குற்றியலுகரங்களை மாணவர்கள் அறிந்து கொண்டனர்.

தொடர்பணி :

 • குற்றியலுகர வகைகளைச் சான்றுடன் எழுதி வரச் சொல்லுதல்,

Leave a Comment